Nuostatai

Nuostatai

Šie nuostatai skirti apibrėžti konkurso „Edupiada“ (toliau - „Konkursas“) vykdymo tvarką, sąlygas, principus, dalyvių atranką ir apdovanojimo tvarką.

 1. Konkurso organizavimas
 1. Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu Konkurso vykdymo sistemoje interneto adresu https://edupiada.lt.
 2. Konkurso organizatorius atsakingas už:
 1. sklandų konkurso vykdymą;
 2. užduočių, naudojamų Konkurso etapuose, konfidencialumą;
 3. Konkurso vykdymo formato įgyvendinimą;
 4. prizų ir apdovanojimų paskirstymą;
 5. organizacinės Konkurso komandos koordinavimą;
 6. Konkurso dalyvių Konkurso etapuose pateiktų sprendimų priežiūrą.
 1. Konkurso vykdymo struktūra
 1. Konkursą sudaro 2 etapai:
 1. Pradinis (pirmasis) etapas.
 1. Šiame etape gali dalyvauti visi į šį etapą užsiregistravę Lietuvos mokyklų 1 - 10 klasių mokiniai.
 2. Dalyvį gali užregistruoti ir jo mokytojas ar kitas grupės, kuriai priklauso dalyvis, administratorius.
 3. Visų amžiaus grupių dalyviai Konkurso užduotis atlieka tuo pačiu metu.
 4. Dalyviai vertinami ir reitinguojami tik asmeninėje amžiaus grupėje.
 1. Antrasis etapas (finalas).
 1. Šiame etape gali dalyvauti tik Pradiniame etape dalyvavę dalyviai, kurie surinko atitinkamą ribinį taškų skaičių.
 2. Šiam etapui taikomos ir visos Pradiniam etapui taikomos sąlygos, nurodytos aukščiau.
 1. Konkursą sudaro 3 disciplinų užduotys: lietuvių kalbos, matematikos bei anglų kalbos.
 2. Dalyvaujant Konkurse draudžiama:
 1. naudoti formulių lapus ar žinynus;
 2. naudotis kitų asmenų teikiama pagalba;
 3. siūlyti pagalbą kitiems dalyviams;
 4. naudoti skaičiuotuvą;
 5. naudotis interneto prieiga, išskyrus kiek to reikalauja naudojimasis Konkurso dalyvavimo lauku, ir kitais pašaliniais įrenginiais.
 1. Dalyvaujant Konkurse leidžiama / rekomenduojama turėti ir naudoti rašymo priemonę, tuščius juodraštinius popieriaus lapus;
 1. Rezultatų skelbimas
 1. Kiekvieno etapo rezultatai skelbiami konkrečiu Konkurso sistemoje.
 2. Po rezultatų paskelbimo dalyvis, jo atstovas ar grupės, kuriai priklauso dalyvis, administratorius turi teisę apeliuoti jo nuožiūra neteisingai įvertintas ar nekorektiškai pateiktas užduotis.
 3. Finalinio etapo reitingas skelbiamas dalinai viešai (neatskleidžiant asmens duomenų) ir privačiai kiekvieno dalyvio bei grupės, kuriai jis priklauso, administratoriaus Konkurso sistemos asmeniniuose profiliuose.
 4. Finalinio etapo reitingas skelbiamas kartu su galutiniais Finalinio etapo rezultatais.
 1. Konkurso laimėtojų skyrimo tvarka
 1. Konkurso laimėtojais laikomi geriausieji 10 finalo dalyvių kiekvienoje amžiaus grupėje.
 2. Konkurso laimėtojai atrenkami pagal dalyvio vietą reitinge.
 3. Reitingas sudaromas pagal surinktų taškų kiekį finale. Kuo surinktų taškų suma finaliniame etape didesnė, tuo aukštesnė vieta reitinge.
 4. Jei du ar daugiau dalyvių surenka tą pačia taškų sumą, vieta reitinge nustatome pagal pradiniame etape surinktų taškų kiekį. Jei ir pradiniame etape reitinguojamų dalyvių taškų suma yra lygi, reitingo vieta nustatoma pagal dalyvių finaliniame etape užtruktą laiką. Kuo užduotims atlikti užtruktas laikas yra mažesnis, tuo aukštesnė vieta skiriama.
 5. Reitinge negali būti kelių tą pačią vietą užimančių dalyvių.
 6. Jei nustatyti reitingo vietos neįmanoma pagal aukščiau pateiktus kriterijus, Konkurso organizatoriaus motyvuotu sprendimu gali būti atliekami šio dokumento šio skyriaus pakeitimai.
 7. Konkurso laimėtojai apdovanojami specialiais Konkurso diplomais, prizais ir suvenyrais.
 1. Padėkų ir diplomų skyrimo tvarka
 1. Kiekvienas Konkurso bet kurio etapo dalyvis, gauna virtualią asmeninę padėką už dalyvavimą Konkurse.
 2. Taip pat virtualią padėką už pagalbą organizuojant Konkursą konkrečioje mokymo įstaigoje gauna kiekvienas šio skirsnio pirmame punkte aprašyto dalyvio grupės, kuriai priklauso šis dalyvis, administratorius.
 3. Virtualūs aukštesniojo laipsnio diplomai skiriami 10% aukščiausiu rezultatu (aukščiausią vietą Finalo reitinge užėmusiems dalyviams) Finaliniame etape pasirodžiusiems dalyviams kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai.
 4. Spausdintais prizinių vietų diplomais apdovanojami Konkurso laimėtojai. Šie diplomai pristatomi ir įteikiami kartu su įsteigtais prizais bei suvenyrais.
 1. Konkurso užduočių rengimas ir sprendimų tikrinimas
 1. Užduotis rengia vidinė Konkurso komanda arba Konkurso organizatoriaus įpareigoti išoriniai ekspertai.
 2. Užduotys iki Konkurso konkretaus etapo pradžios yra konfidencialios ir neviešinamos.
 3. Užduotys iki Konkurso konkretaus etapo pabaigos negali būti viešinamos išoriniuose šaltiniuose.
 4. Atliktų užduočių sprendimai tikrinami automatiniu būdu Konkurso sistemoje.
 5. Pateiktų vertinimui sprendimų koreguoti ar kitaip pakeisti neįmanoma.
 6. Sprendimus vertinimui pateikti galima tik vieną kartą.
 1. Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka
 1. Apeliacijos priimamos 7 kalendorines dienas nuo preliminarių rezultatų paskelbimo datos.
 2. Apeliacija išnagrinėjama per 2 kalendorines dienas (neįskaitant apeliacijos pateikimo dienos), jei apeliaciją pateikęs asmuo neinformuojamas kitaip.
 3. Apeliaciją pateikti galima elektroniniu paštu [email protected] arba, jei yra tokia galimybė, Konkurso sistemoje. Kitur pateiktos apeliacijos nebus svarstomos.
 4. Jei apeliacija teikiama elektroniniu paštu būtina nurodyti paskyros ID, kurį Konkurso sistemos naudotojas gali rasti profilio nustatymuose, asmens vardą bei pavardę, užduoties numerį, sekciją (discipliną), kurios užduotis apeliuojama, argumentuotą apeliuojamos užduoties komentarą.
 5. Sprendimas dėl pateiktos apeliacijos pateikiamas tomis pačiomis priemonėmis, kaip ir apeliacija buvo pateikta.
 1. Baigiamosios nuostatos
 1. Šis dokumentas gali būti keičiamas bet kuriuo metu, o jo pakeitimai įsigalioja nuo jo atnaujintos versijos paskelbimo momento.
 2. Esant esminiams pokyčiams, turintiems įtakos dalyvavimo ir vertinimo Konkurse tvarkai, Konkurso sistemos naudotojai informuojami atskirai.